Met de kracht van mensen SAMEN verder

Cliëntondersteuning


Het Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio is in 2019-2020 namens 7 gemeenten trekker en uitvoerder van het Koploperproject Cliëntondersteuning Oosterschelderegio, dat door het Ministerie van VWS wordt gefinancierd. Vooral vanuit WMO, WLZ en zorgverzekeringen worden formele cliëntondersteuners gefinancierd. Daarnaast hebben veel organisaties vrijwilligers die cliënten ondersteunen om passende zorg en welzijnsvoorzieningen te vinden en te regelen.

De doelen van het project zijn:
a) de samenwerking tussen formele en informele cliëntondersteuners versterken,
b) de vindbaarheid van cliëntondersteuners onder burgers vergroten en
c) de onafhankelijke positie van cliëntondersteuners borgen.

ZeelandBruist is door SWVO gevraagd om voor het project als procesbegeleider op te treden: ZeelandBruist zorgt voor een co-creatief proces met het projectteam, ‘verzorgt de bodem’ om samen met betrokken partijen richting te vinden in ‘weten en niet-weten’. In 2019 heeft ZeelandBruist bovendien gesprekken gevoerd met wethouders en aanbieders van cliëntondersteuning (zowel formeel als informeel) en daarmee (in 2020) ‘rijke plaatjes’ gevormd. Ook zijn er bijeenkomsten met gemeentelijke beleidsmedewerkers gefaciliteerd en is er geholpen bij het in kaart brengen van het aanbod van cliëntondersteuning in de gemeenten ter verbetering van de vindbaarheid. Tevens zijn 2 werksessies voorbereid om te komen tot heldere, onderscheiden takenprofielen en persona’s van formele en informele cliëntondersteuners (de sessies zijn begin 2020 gehouden). Collega-organisatie Zin Expert heeft aanpalend een aantal Dialooggesprekken rond cliëntondersteuning gehouden, die voeding hebben gegeven aan projectactiviteiten.