Met de kracht van mensen SAMEN verder

Inwonerparticipatie in de warmtetransitie


Traject Energieke Gemeenten Zeeland

Na de voorbereidingen in 2019 is in voorjaar 2020 de uitvoering van het Traject Energieke Gemeenten daadwerkelijk van start gegaan. Het traject is in februari 2022 afgerond met de publicatie van de Leidraad voor inwonerparticipatie in de warmtetransitie. ZeelandBruist speelde hier een zeer actieve rol in: Sonja Nossent trad op als algemeen procesbegeleider en praktisch coördinator, Nico Landsman was samensteller van de Participatie Toolkit en Ruth de Bruin verzorgde communicatie uitingen. Allen traden bovendien op als facilitators van bijeenkomsten.

Aanleiding voor het traject was, dat iedere gemeente eind 2021 een Transitievisie Warmte (TVW) gereed moest hebben. Daarin staat met welke wijken en dorpen vóór 2030 begonnen wordt om van het aardgas af te gaan, en welke later zullen volgen. Per wijk en dorp staat er ook in welke duurzame warmtebron het meest kansrijk is (maar dat kan in de toekomst nog veranderen). 

Animo van inwoners en meedenken en meedoen in de plannen is natuurlijk cruciaal voor het realiseren van de warmtetransitie. Daarom was het doel van Energieke Gemeenten om Zeeuwse gemeenten te ondersteunen om de processen naar een TVW (en later de Wijkuitvoeringsplannen) participatief in te richten. Door samenwerking met diverse Zeeuwse organisaties, die met inwonercollectieven aan de slag gaan of al zijn, benutten we niet alleen hun expertise en netwerk, maar versterken we ook hen bij het handen en voeten geven aan inwonerparticipatie in de warmtetransitie.

In Energieke Gemeenten zijn met, door en voor de samenwerkingspartners, drie hulpmiddelen ontwikkeld om inwonerparticipatie concreet en ‘op maat’ vorm te geven. Deze hulpmiddelen kunnen dus door gemeenten worden gebruikt, als ook door de organisaties die met inwonersgroepen aan de slag zijn, en door inwonersgroepen zelf. Denk daarbij aan stads-, dorps- en wijkraden en -werkgroepen, energiecoöperaties en andere inwonerinitiatieven.

Feitelijke informatie

  • Penvoerder van het Traject is Baukje Bruinsma van gemeente Schouwen-Duiveland.
  • Het Traject valt in het Zeeuws Energie Akkoord binnen Hoofdtafel Gebouwde Omgeving – Subtafel Transitievisie Warmte.
  • Samenwerkingspartners zijn alle Zeeuwse gemeenten, Provincie Zeeland, bureau Over Morgen en Zeeuwse organisaties die inwonercollectieven ondersteunen, zoals ZMf, ZKF, Zeeuwind, ZVKK, Participatie Netwerk Zeeland, ZB Planbureau & Bibliotheek en Energieambassadeur.
  • Looptijd is juni 2020 t/m januari 2022.
  • Financiering komt van Stichting Zeeuwse Publieke Belangen.
  • Contactpersoon: Sonja Nossent, sonjanossent@zeelandbruist.nu

Download en verspreid de flyer.
Bekijk de Leidraad voor inwonerparticipatie in de warmtetransitie, de Sociale Warmteatlas, de Participatie Toolkit en het Doe & Leer Lab via de pagina Participatie van het Zeeuws Energieakkoord.